full screen background image

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

ชื่อ-สกุล : นายเอกรินทร์  วิจิตต์พันธ์
ตำแหน่ง : รองคณบดี ฝ่ายวิชาการและวิจัย
ชื่อ-สกุล : นายเอกชัย หลายชั้น
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
รับผิดชอบ : งานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
เบอร์โทร: 4716

 

ชื่อ-สกุล :นางสาวธัญรดา พรพุฒิศิริ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปรับผิดชอบ : งานวิจัย
เบอร์โทร: 4714
ชื่อ-สกุล :นางสาววิลาวัลย์ แสงประสิทธิ์
ตำแหน่ง : 
รับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพ
เบอร์โทร: 4716
ชื่อ-สกุล : นายฮารูณ  ยิงทา
ตำแหน่ง : นักวิชาศึกษา
รับผิดชอบ : งานเทคโนโลยีการศึกษาและงานบริการวิชาการ
เบอร์โทร: 4714