full screen background image

หลักสูตรที่สอน

หลักสูตรทั้งหมด มี 6 หลักสูตร

1.สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต

2.สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

3.สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

4.สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

5.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

6.สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

หลักสูตรอยู่ระหว่างการเตรียมการ 2 หลักสูตร

1.สาขาวิชาเทคโนโลยโฆษณาสื่อผสม

2.สาขาวิชาวิศวกรรมการควบคุมอัตโนมัติ