full screen background image

คำสั่งคณะกรรมการต่างๆ

1.แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑    Download

2.แต่งตั้งคณะกรรมการเทียบหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑   Download

3.แต่งตั้งคณะกรรมการการเทียบโอนผลการเรียน (ในระบบ) Download

4.แต่งตั้งคณะกรรมการการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ประจำปีการศึกษา ประจำปี 2561 download

5.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการปรับพื้นฐานทางวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชน Download

6.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561 Download

และอื่นๆ https://www.facebook.com/groups/523182271408176/  และ link