full screen background image

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

ในวัน อังคารที่ 16 สิงหาคม 2559 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมปกเกล้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์คงศักดิ์ นาคทิม คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ให้เกียรติมาเป็นประธานในโครงการ ซึ่งมี อาจารย์ศิริเรือง พัฒน์ช่วย
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้มีวิทยากรจากหน่วยงานต่างๆจากมหาวิทยาลัยมาให้ความรู้ได้แก่
– อาจารย์นิวัฒน์ มูเก็ม รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
– ดร.นพศักดิ์ ตินต์สัตยานนท์ หัวหน้าฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
– อาจารย์พรประสิทธิ์ บุญทอง หัวฝ่ายงานระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
– นางสุภาพร ห่วงนาค เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
และนางจันทร์ทณีย์เทวี จันทร์สวัสดิ์หัวหน้าฝ่ายงานบริการการศึกษา

โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลรวมทั้งระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะทำให้นักศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับสถานศึกษา, เพื่อนๆ และสิ่งแวดล้อมต่างๆ ในอันที่จะทำให้นักศึกษาอยู่ในสถานศึกษาได้ตลอดจนจบหลักสูตร นอกจากนี้เนื้อหาโครงการยังประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่สามารถทำให้นักศึกษาได้มีการพัฒนาทางด้านอารมณ์ สังคมไปพร้อมๆ กับ ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรม ระหว่างที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย

idt.rmutr6

idt.rmutr4

idt.rmutr7

idt.rmutr1

idt.rmutr2

idt.rmutr8

idt.rmutr9

idt.rmutr15

idt.rmutr11

idt.rmutr12

idt.rmutr14

idt.rmutr21

idt.rmutr23

idt.rmutr26

idt.rmutr28

idt.rmutr29

idt.rmutr30

idt.rmutr18

idt.rmutr31