full screen background image

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ประกาศ

เปิดรับสมัคร 2 หลักสูตร 6 สาขาวิชา

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

1. ใบสมัคร ซื้อได้ที่สถานที่สมัคร

2. สำเนาหลักฐานคุณวิุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ เช่น ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)แสดงผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตร (ปวช.)/ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

3.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และเป็นรูปถ่ายชุดเดียวกัน

4.หลักฐานอื่นๆ ที่ใช้ในการสมัคร (ถ้ามี)

5.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

6.สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)