full screen background image

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เข้าศึกษาดูงาน “การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม” ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วิทยาเขตวังไกลกังวล

เมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2559 สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เข้าศึกษาดูงาน “การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม” ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วิทยาเขตวังไกลกังวล โดยมี อ.คงศักดิ์ นาคทิม คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี อ.พงศ์ภูมิ ศรชมแก้ว หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล อ.ทรงกลด ศรีปรางค์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่วิทยาเขตวังไกลกังวล ร่วมให้การต้อนรับเป็นอย่างดี  

18

1

2

4

6

9

14