full screen background image

รับสมัครนักศึกษา สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบเพิ่มเติม)

396_rmutr_bakkw_admission2

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบเพิ่มเติม จำนวนจำกัด)

สาขาที่เปิดรับเพิ่มเติม

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (หลักสูตร 4 ปี ปกติ)
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
รับวุฒิที่เข้าศึกษา ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกแผนการเรียน

2. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
รับวุฒิที่เข้าศึกษา ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกแผนการเรียน

3. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต
รับวุฒิที่เข้าศึกษา ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกแผนการเรียน

4. สาขาวิขาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
รับวุฒิที่เข้าศึกษา ม.6 สายวิทย์/ปวช. อิเล็กทรอนิกส์
ปวส. อิเล็กทรอนิกส์

5. สาขาวิขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
รับวุฒิที่เข้าศึกษา ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกแผนการเรียน

6. สาขาวิขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
รับวุฒิที่เข้าศึกษา ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกแผนการเรียน

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (หลักสูตร 4 ปี ปกติ เทียบโอนรายวิชา)

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า                                                                                                             รับวุฒิที่เข้าศึกษา ปวส. สาขาวิชาไฟฟ้า ไฟฟ้า กำลัง ไฟฟ้าอุตสาหกรรม การทำความเย็นและปรับอากาศหรือเทียบเท่า

2. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
รับวุฒิที่เข้าศึกษา ปวส.สายช่างอุตสาหกรรมกลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิต สาขาช่างกลโลหะ ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น,                                                   ช่างท่อและประสาน ช่างโลหะ ,ช่างแม่พิมพ์ และช่างเขียนแบบเครื่องกล หรือเทียบเท่า

3. สาขาวิขาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
รับวุฒิที่เข้าศึกษา ปวส. สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ , ไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์ ,ไฟฟ้าอุตสาหกรรม,การทำความเย็นและปรับอากาศหรือเทียบเท่า

4. สาขาวิขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
รับวุฒิที่เข้าศึกษา ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ,ช่างไฟฟ้า, ช่างอิเล็กทรอนิกส์,ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์,ช่างอิเล็กทรอนิกส์,ระบบโทรคมนาคม,ช่างอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหรรม,ช่างเครื่องกลไฟฟ้าและสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจหรือเทียบเท่า

 

สมัครพรัอมสอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 20 เมษายน – 13 พฤษภาคม 2559 (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์) ณ งานทะเบียนและวัดผล สำนักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล (เขต 4)

สอบถามรายละเอียด : 032 618500 ต่อ 4570 หรืองานทะเบียน 032 618518-9

เอกสารที่จะต้องนำมา ในการสมัคร
1. รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป
2. วุฒิการศึกษา (สำเนา) 1 ชุด
3. ค่าสมัคร 300 บาท