full screen background image

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนอาเซียน ASEAN Youth Camp ครั้งที่ 4

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศศิภา ปัดออด  นักศึกษา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยัี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขต วังไกลกังวล ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 10 พฤศจิกายร 2558 เพือคัดเลือกนักศึกษา 34 คน เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนอาเซียน ASEAN Youth Camp  ครั้งที่ 4 ที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-29 ธันวาคม 2558