full screen background image

จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

วันที่ 18 มิถุนายน 2558 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2558 ณ ห้องเรียนรวมคณะฯ วิทยาเขตวังไกลกังวล โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเข้าร่วมในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว ภาสกร ศรีสุวรรณ

idt1

idt2

idt3

idt4

idt5

idt6

idt7

idt8

idt9

idt10 idt11

idt12