full screen background image

โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 กองบริหารงานบุคคล มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล เรื่อง การประเมินผลปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ถึงแนวปฏิบัติ หลักเกณฑ์
และ วิธีการของการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ เป็นบุคลากรทางการศึกษาสายสนับสนุน รวม 200 คน

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานในการเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมคชาธาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

rmutr_pr_30-4-58-3

rmutr_pr_30-4-58-5

rmutr_pr_30-4-58-14  rmutr_pr_30-4-58-9    rmutr_pr_30-4-58-13

rmutr_pr_30-4-58-8