full screen background image

รายงานสรุปการศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา : สัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

ในวันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เข้าฟังรายงานสรุปการศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา : สัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ณ YANGON UNIVERSITY สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

โดยบุคลากรสายสนับสนุนได้นำสิ่งที่ได้จากการไปศึกษาดูงานมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดจนประสบการณ์ต่างๆเกี่ยวกับการบริหารจัดการและด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ท่านอธิการบดี ได้ฝากข้อคิดให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนในการนำความรู้ที่ได้จากการไปศึกษาดูงานมาใช้พัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป และมีบุคลากรสายสนับสนุนทั้ง 4 พื้นที่ร่วมเข้ารับฟังรายงานสรุปในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม 8601 ชั้น 6 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

1-Medium5-e1424666440923

PR1_4000-Medium

 

PR1_3904-Medium

PR1_3873-Medium

PR1_3918-Medium

 

สามารถอ่านข่าวต่อได้ทางเว็บไซต์สำนักงานประชาสัมพันธ์ >> http://pr.rmutr.ac.th/wp301/?p=19237