full screen background image

ฝ่ายวิจัยและบริการทางวิชาการ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

ในระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2558 – 1 กุมภาพันธ์ 2558  ฝ่ายวิจัยและบริการทางวิชาการ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่องควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารความเสี่ยงและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ตามสภาวการณ์ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน อีกทั้งสามารถจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในได้อย่างถูกต้องและสมเหตุสมผล

โดยมี นายสมชาย ทิพอ้าย  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นประธานพิธีเปิด โครงการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐศักดิ์  พรพุฒิศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ให้โอวาท       คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี พรรณวิเชียร  ผู้เชี่ยวชาญด้าน การบริหารความเสี่ยง เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล อ.หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

IMG_1233

IMG_1231

IMG_1374

IMG_1266

 

IMG_1250

IMG_1240

 IMG_1389

IMG_1329

IMG_1384

IMG_1377

IMG_1374

IMG_1449

IMG_1454