full screen background image

ทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการฝึกอบรม “การใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์”

ในวันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการฝึกอบรม “การใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์”เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ และความสามารถ ในการดูแลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เกิดประโยชน์ในด้านการประหยัดเวลา และทรัพยากรกระดาษ โดยผู้เข้าร่วมโครงการเป็นเจ้าหน้าที่สารบรรณทั้ง 4 พื้นที่ วิทยากรมาจาก บริษัท Commserv Siam ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กฤชกนก  สุทัศน์ ณ อยุธยา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน เป็นประธานเปิดการอบรม ณ ห้องประชุม IT Service Center ชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

1-Medium8

PR1_3799-Medium-300x198

PR1_3833-Medium

เครดิต http://pr.rmutr.ac.th/wp301/?p=17511