full screen background image

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วิทยาเขตวังไกลกังวล

มื่อวันพุธที่ 13 สิงหาคม 2557 ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ของวิทยาเขตวังไกลกังวล ทั้งกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ และบรรยายพิเศษ ภายใต้หัวข้อเรื่องการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันภายในรั้วมหาวิทยาลัยจนจบหลักสูตร

โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ทราบกฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล ตลอดจนการให้นักศึกษาเป็นผู้นำ และเป็นผู้ตามที่ดีในการอยู่ร่วมกันในสังคม สร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างนักศึกษากับนักศึกษา และนักศึกษากับอาจารย์

ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมบรรยายพิเศษ ถ่ายทอดความรู้ ต่าง ๆ อีกด้วย ณ โรงแรมดุสิตธานี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และในระหว่างวันที่ 13-16 สิงหาคม 2557 เป็นการปฐมนิเทศในรูปแบบการเข้าค่าย ณ ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัตน์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์