full screen background image

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน ประจำปี 2557 การวิจัยสถาบันกับการประเมินผลการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา

สวพอ ร่วมกับวิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน ประจำปี 2557  “การวิจัยสถาบันกับการประเมินผลการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา (Institutional Research and Student Learning Outcomes)”  ณ อาคารสนมสุทธิพิทักษ์อนุสรณ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ถ.ประชาชื่อน กรุงมหานคร ระหว่างวันที่  26-27 มิถุนายน พ.ศ. 2557

วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาวิจัย และการวางแผนเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และกระบวนการในการประเมินผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes Assessment) ให้สอดคล้องกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอน

ขอเชิญนักวิจัยและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือเสนอผลงานทางวิชาการ โดยสามารถส่งผลงานตามแบบฟอร์มการเสนอผลงาน ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2557 และตอบรับเข้าร่วมประชุมภายในวันที่  5 มิถุนายน 2557 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและลงทะเบียน ได้ที่ www.air.or.th