full screen background image

ประชุมวิชาการนานาชาติTHE 3RD ANNUAL PSU PHOKET INTERNATIONAL CONFERENCE 2014

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The  3rd Annual PSU Phuket International Conference 2014 ในหัวข้อ “สหวิทยาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Multidisciplinary Studies on Sustainable Development)” ภายในงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2557 ในระหว่างวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2557
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
จัดให้มีการบรรยายทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ และนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์อันเกิดจากการศึกษาวิจัยใหม่ โดยเปิดให้มีการนำเสนอผลงานในกลุ่มสาขา ต่างๆ

1. Environmental Technology and Management

2. Computer Science and Engineering

3. Hospitality and Tourism

4. Social Sciences and Humanities

ขออาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วม ในการประชุม โดยไม่ถือเป็นวันลาและเบิกค่าใช้จ่ายได้จากต้นสังกัด ดูรายละเอียด   สอบถามโทร.07 627 6054

กองวิชาการ

สำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต

โทร 076 276 053-4

โทรสาร 076 276 055