full screen background image

โครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษา ประจำปี 2556

 

IMG_2819

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษา ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ณ หอประชุมปกเกล้า วิทยาเขตไกลกังวล เขต 4 โดยจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาชั้นปี 4 ที่เข้าร่วมโครงการตระหนักถึงความสำคัญเพื่อเตรียมตัวเพื่อออกสู่ตลาดสถานประกอบการและทำธุรกิจต่างๆ หลังจากนักศึกษาเรียนจบ โดย นาย คงศักดิ์ นาคทิม คณบดี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นผู้เปิดพิธีโครงการดังกล่าว และ วิทยากร คุณ สุภี พงษ์พานิจ ผู้อำนวยการ ฝ่ายโฆษณาและส่งเสริมการขาย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และคุณณวัฒน์ อิสรไกรศีล พิธีกรรายการทูไนท์โชว์ และ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ให้เกียรติมาบรรยายให้นักศึกษาโครงการปัจฉิมนิเทศในครั้งนี้

IMG_2583
IMG_2585
IMG_2586
IMG_2605
IMG_2607
IMG_2621
IMG_2622
IMG_2632
IMG_2660
IMG_2666
IMG_2690
IMG_2707
IMG_2713
IMG_2722
IMG_2731
IMG_2735
IMG_2740
IMG_2741
IMG_2751
IMG_2757
IMG_2764
IMG_2786
IMG_2815