full screen background image

pr1

อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้อำนวยการกอง ข้าราชการพลเรือน คณาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ มทร.รัตนโกสินทร์ และประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมทำพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดเกาะหลัก (พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.