full screen background image
ข่าวประชาสัมพันธ์
Search

Category: การประชาสัมพันธ์

เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 นายวรุตม์ บุญเลี่ยม...

จัดโครงการ IDT Contest 2019 งานประกวด ดาว เดือน คณะอุตสหกรรมและเทคโนโลยี

ในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีจัดโครงการ...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างทักษะ การเรียนรู้ทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 4.0

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 ผศ.นภาพร นาคทิม...

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

วันจันทร์ที่24 มิถุนายน 2562 ดร.รักชนกชรินร์ พูลสุวรรณนธี...

พิธีปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 ดร.รักชนกชรินร์ พูลสุวรรณนธี...

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563...

โครงการการเตรียมความพร้อมทางวิชาการและทักษะวิชาชีพ

ระหว่างที่ 3 – 7 มิถุนายน 2562 ดร.รักชนกชรินร์ พูลสุวรรณนธี...

จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อจัดการองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการครั้งที่ 2

ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562 คณะอุตกรรมและเทคโนโลยี...

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการจัดการองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ครั้งที่ 2

...