full screen background image
ข่าวประชาสัมพันธ์
Search
Idt2499

เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 นายวรุตม์ บุญเลี่ยม...

ภาพบบรยากาศการออกแนะแนวเพื่อให้ความรู้แนวทางในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ที่กำลังจะเปิดรับในปีการศึกษา 2563

จัดโครงการ IDT Contest 2019 งานประกวด ดาว เดือน คณะอุตสหกรรมและเทคโนโลยี

ในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีจัดโครงการ...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างทักษะ การเรียนรู้ทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 4.0

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 ผศ.นภาพร นาคทิม...

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

วันจันทร์ที่24 มิถุนายน 2562 ดร.รักชนกชรินร์ พูลสุวรรณนธี...

พิธีปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 ดร.รักชนกชรินร์ พูลสุวรรณนธี...

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563...

โครงการการเตรียมความพร้อมทางวิชาการและทักษะวิชาชีพ

ระหว่างที่ 3 – 7 มิถุนายน 2562 ดร.รักชนกชรินร์ พูลสุวรรณนธี...

ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งบทความในการประชุมวิชาการนานาชาติ ICPEI 2019

ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งบทความในการประชุมวิชาการนานาชาติ...