full screen background image
ข่าวประชาสัมพันธ์
Search


ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมาหรา

ในวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี...

Read More
17523696_1899587203653674_4095369805904022952_n

สื่อสารมวลชน เข้าศึกษาดูงาน ไทยรัฐทีวี

ในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน...

Read More
17523271_1899221373690257_4865072559502857640_n

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกริช ละวรรณวงษ์

...

Read More
Print

ขอแสดงความยินดี

Read More

ข่าวกิจกรรม

ข่าวอบรม

idt01

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษาระดับนานาชาติ

วันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2559...

ข่าวประกันคุณภาพ

idt.rmutr01

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการรายงานการประเมิณตัวเอง (SAR) Site Visit ระดับหลักสูตร

ในวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 งานประกันคุณภาพ...

Read More

ข่าวทุนวิจัย

ข่าวสมัครงาน

คณะ/มหาวิทยาลัย

สารสนเทศบริการ

LINK วิจัย

13578493_10209779739591692_829658863_nIEEEdb11db17db2db4db5sciencedirect com1501acslogoacm1 cmmc_lrg