full screen background image

Tag:

โครงการสัมมนาและการศึกษาศักยภาพเพื่อเพิ่มความสามารถในการบริหาร

เมื่อวันที่ 10-11 มีนาคม 2559 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี...

รับสมัครนักศึกษารับทุนเข้าร่วมการประชุม 5th University Scholarship Leadership Symposium 2014 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

ขอเชิญนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์...

คณบดี พบกับ นักศึกษา คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

สโมสรนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี...

ผู้บริหารคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี แสดงความยินดีกับ คุณไตรภพ ลิมปพัทธ์ ว่าที่บัณฑิตกิตติมศักดิ์

นายคงศักดิ์ นาคทิม คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี...