full screen background image

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

ชื่อ-สกุล : ดร.ปริญญา  กวีกิจบัณฑิต
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
ชื่อ-สกุล : นายประสาน แสงเขียว
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

เบอร์โทร: 
ชื่อ-สกุล :ผศ.นิวัฒน์  มูเก็ม
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
เบอร์โทร: 
ชื่อ-สกุล :นางอรจิตร  แจ่มแสง
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

เบอร์โทร: 
ชื่อ-สกุล : นาย ทวี หมัดส๊ะ
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
เบอร์โทร: 
 ชื่อ-สกุล : นางสาวปิยะวรรณ  สูนาสวน
ตำแหน่ง :อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
 
ชื่อ-สกุล : นางสาวอุไรวรรณ  พงสา
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
เบอร์โทร: 
 ชื่อ-สกุล : นายภูเมศวร์  แสงระยับ
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
เบอร์โทร: 
 ชื่อ-สกุล : นางสาวภาสุรีย์  ล้ำสกุล
ตำแหน่ง : เอาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
เบอร์โทร: 
 ชื่อ-สกุล : นายจิรายุ  ครือเครือ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์
เบอร์โทร: