full screen background image

สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ชื่อ-สกุล : นายศิวะพร วิวัฒน์ภิญโญ
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ชื่อ-สกุล : นายพรประสิทธิ์  บุญทอง
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

เบอร์โทร: 

 

ชื่อ-สกุล :นายวรุตม์  บุญเลี่ยม
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เบอร์โทร: 
ชื่อ-สกุล :อาทิตย์ อยู่เย็น
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

เบอร์โทร: 
ชื่อ-สกุล : นางสาวศิริเรือง  พัฒน์ช่วย
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

เบอร์โทร: 

 ชื่อ-สกุล : นายสุเมธ ประภาสถิต
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่ ห้องปฏิบัติการ
เบอร์โทร: