full screen background image

ฝ่ายงานกิจการนักศึกษา

ฝ่ายงานกิจการนักศึกษา

ชื่อ-สกุล :นายวรุตม์  บุญเลี่ยม
ตำแหน่ง : รองคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ชื่อ-สกุล : นางสาวสุนิดา แสงอาวุธ
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

รับผิดชอบ : งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา
เบอร์โทร: 4718

 

ชื่อ-สกุล :นางนันทิยา  วิวัฒน์ภิญโญ
ตำแหน่ง : รับผิดชอบ : งานสหกิจศึกษา
เบอร์โทร: 4719
ชื่อ-สกุล :นายสมพร พึงสม
ตำแหน่ง : อาจารย์
รับผิดชอบ : ที่ปรึกษางานสโมสรนักศึกษา
เบอร์โทร: 4719
ชื่อ-สกุล :นายคณาพจน์  ยอมมณี
ตำแหน่ง :อาจารย์
 ผิดชอบ :งานสารบรรณ เบอร์โทร: