full screen background image

แบบฟอร์ม มคอ.

1.การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา (ตัวอย่าง) การจัดการธุรกิจขนาดย่อม Download

2.การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา (ตัวอย่าง) การทำธุรกิจในอาเซียนDownload

3.การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา (ตัวอย่าง) หลักการตลาดDownload

 

แบบฟอร์ม มคอ.

แบบฟอร์ม มคอ.

ตัวชี้ผลดำเนินงาน
มคอ. ๒ รายละเอียดของหลักสูตร
มคอ. ๓ รายละเอียดของรายวิชา
มคอ. ๔ รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
มคอ. ๕ รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา
มคอ. ๖ รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
มคอ. ๗ รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร