full screen background image

เกี่ยวกับคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

 

    คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาระบบการศึกษาที่จะกระจ่ายและเปิดโอกาสทางการศึกษาทางวิชาชีพในระดับสากล คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเป็นจัดการศึกษา ระดับปริญญา เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนกำลังคนในตลาดแรงงาน ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นแหล่งการศึกษาในท้องถิ่น เพื่อยกระดับการศึกษาให้สูงขึ้นที่สอดคล้องกับการพัฒนาการศึกษาในระดับชาติ

     คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คำนึงถึงนโยบายพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่จัดการศึกษายึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ โดยรัฐเป็นผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ โดยรัฐเป็นผู้ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง การจัดตั้งคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อสนองนโยบายในการเรียนรู้โดยนำแนวทางของแผนทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศมาเป็นแนวทางหลักเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนสายช่างอุตสาหกรรมโดยการขยายฐานการศึกษาในคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีให้มีหลายสาขาวิชาชีพ เพื่อเป็นการกระจ่ายโอกาสทางการศึกษาที่ควบคู่ไปกับการขยายสาขาอาชีพ อีกทั้งเป็นการสนับสนุนทางวิชาการที่จะพัฒนากำลังคนให้มีความรู้ในระดับสูงขึ้นไปให้สอดคล้องกับนโยบายหรือแนวทางการพัฒนาประเทศโดยส่วนรวม ซึ่งคณะฯ จะเป็นผู้นำทางวิชาการ การพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อจัดการศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของชาติ

    คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีจึงมีแนวคิดที่จำดำเนินงานในพื้นที่เป้าหมายการดำเนินงานในส่วนภูมิภาค เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาและสร้างการศึกษาด้านสายช่างอุตสาหกรรมให้มีความมั่นคงในด้านการศึกษาภาคใต้ตอนบน อีกทั้งเป็นการผสมผสานเทคโนโลยีสายสาขาวิชาชีพให้มีความสอดคล้องกับคณะฯ โดยมุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการและปฏิบัติการไปสู่ศูนย์กลางความรู้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนเน้นความร่วมมือกับผู้ประกอบการให้มามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เพื่อสร้างสายงานวิชาการและสายปฏิบัติการที่เข้มแข็งเป็นที่ยอมรับต่อประเทศ

    ดังนั้นรูปแบบโครงสร้างทางวิชาการของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีจึงเป็นองค์ความรู้ที่รวมในหลายสาขาวิชาที่มุ่งให้ความรู้สนองความต้องการของสถานประกอบการ รวมทั้งสนับสนุนงานด้านวิชาการในการบริการและเอื้อประโยชน์ให้กับบุคลากรภายนอกที่ต้องการบัณฑิตนักปฏิบัติการที่สามารถปฏิบัติการทำงานได้อย่างเต็มความสามารถ ซึ่งตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมภายในประเทศ