full screen background image

การจัดการความรู้ (KM)

ปีการศึกษา 2561

1.คำสั่ง KM

2.แผนกิจกรรมแลกเปลี่ยน KM

3.ปฏิทินการดำเนินงาน

ด้านการผลิตบัณฑิต
1 สรุปองค์ความรู้ การเรียนการสอน

2 รายชื่อกรรมการแลกเปลี่ยน

3 การแลกเปลี่ยนความรู้จากตัวบุคคล

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการวิจัย

1 สรุปองค์ความรู้

2 รายชื่อกรรมการแลกเปลี่ยน

3 การแลกเปลี่ยนความรู้จากตัวบุคคล

ปีการศึกษา 2559

<>กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการเรียนการสอน

<>กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการวิจัย

<>คำสั่ง KM

<>แผนกิจกรรม KM

<>ปฏิทิน KM

<>KM ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2560

<>แบบรายงานสรุปองค์ความรู้จากกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้ ด้านการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2560

<>แบบรายงานสรุปองค์ความรู้จากกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้ ด้านงานวิจัย ประจำปีการศึกษา 2560