full screen background image

เบอร์โทรศัพท์ภายในคณะฯ

หมายเลขโทรศัพท์ 032-618500

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

คณบดี (อาจารย์คงศักดิ์ นาคทิม) 4799

สำนักงานฝ่ายบริหารและวางแผน

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 4711
งานการเงิน/พัสดุ 4711
งานสารบรรณ 4712
งานแระชาสัมพันธ์ 4712
งานบุคลากร 4713
งานแผนและงบประมาณ 4713

สำนักงานฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา 4715
งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมนักศึกษา 4714
งานเทคโนโลยีการศึกษา 4714
งานสหกิจศึกษาและฝึกงาน 4715
งานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 4716

สำนักงานฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 4718
งานประกันคุณภาพ 4717
งานวิจัย 4719
งานบริการวิชาการ 4719

หมายเลขโทรศัพท์สาขาวิชาภายในคณะ

– สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4035,4033
– สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 4750
– สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 4740
– สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 4047
– สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 4046
– สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

4058