full screen background image

งานวิชาการและวิจัย


วิธีการดำเนินงานวิจัยต่างๆ

ระบบบริหารงานวิจัย

เอกสารจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณประจำปี 2562

รายการ

1.IRD_CP1_Project แบบฟอร์มการเขียนโครงการปี 2564_หัวหน้าโครงการ Download
2.แบบฟอร์มเสนอแผนงาน_ผอ.แผน Download
3.เอกสารแนบ 1 ยุทธศาสตร์วิจัยมทร.รัตนโกสินทร์ Download
4.เอกสารแนบ 2 แผน ววน 63-65 16 สค 62 Download
5.เอกสารแนบ 3 หัวข้อของผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัย Download
6.url ส่งแบบฟอร์ม Download
 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ

ปีงบประมาณ

1.ตัวอย่างบันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงินวิจัยงวดที่ 1-3

Download

2.แบบ สวพ. 3  
Download
3.แบบ สวพ. 4  
Download
4.แบบ สวพ. 5  
Download
5.แบบ สวพ. 6.1  
Download
6.แบบ สวพ. 6.2 Download
 7.แบบ สวพ. 7  
Download

 

ฟอร์มงานวิจัย เอกสาร Download UPDATE 2560

รายการ

ปีงบประมาณ

1.ตัวอย่างบันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงินวิจัยงวดที่ 1-3

Download

2.แบบ สวพ. 3  
Download
3.แบบ สวพ. 4  
Download
4.แบบ สวพ. 5  
Download
5.แบบ สวพ. 6.1  
Download
6.แบบ สวพ. 6.2 Download
 7.แบบ สวพ. 7  
Download

วิธีการดำเนินงานวิจัยต่างๆ

ขั้นตอนการเบิก-จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย Download

 

เอกสารจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณประจำปี 2562

รายการ

ปีงบประมาณ

1.IRD_CP1_Project แบบฟอร์มการเขียนโครงการปี 2564_หัวหน้าโครงการ Download
แบบฟอร์มเสนอแผนงาน_ผอ.แผน Download
เอกสารแนบ 1 ยุทธศาสตร์วิจัยมทร.รัตนโกสินทร์ Download
เอกสารแนบ 2 แผน ววน 63-65 16 สค 62 Download
เอกสารแนบ 3 หัวข้อของผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัย Download
url ส่งแบบฟอร์ม Download
 

วิธีการดำเนินงานวิจัยต่างๆ

ขั้นตอนการเบิก-จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย Download

 

งานวิจัยประจำปีงบประมาณ

รายการ

ปีงบประมาณ

1.งบประมาณเงินแผ่นดิน-รายได้-ภายนอก-ประจำปี-2554

Download

2.งบประมาณเงินแผ่นดิน-รายได้-ภายนอก-ประจำปี-2555  
Download
3.งบประมาณเงินแผ่นดิน-รายได้-ภายนอก-ประจำปี-2556  
Download
4.งบประมาณเงินแผ่นดิน-รายได้-ภายนอก-ประจำปี-2557  
Download
5.งบประมาณเงินแผ่นดิน-รายได้-ภายนอก-ประจำปี-2558  
Download
6.งบประมาณเงินแผ่นดิน-รายได้-ภายนอก-ประจำปี-2559 Download
 
 

 

 

 

งานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่

รายการ

ปีงบประมาณ

1.ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย-ประจำปี-2554
2.ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย-ประจำปี-2555  
3.ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย-ประจำปี-2556  
4.แบบรายงานการตีพิมพ์บทความวิจัย-ประจำปี-2556  
 5.แบบ  สวพ.7  (สรุปรายงานการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย)  
 6.แบบ  สวพ.8  (รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ในการขอขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัย)  
 7.แบบ  สวพ.9  (รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ในการขอขยายระยะเวลาในการดำเนินงาน)  

 

ฟอร์มงานวิจัย เอกสาร Download UPDATE 2559

รายการ

ปีงบประมาณ

1.แบบ สวพ.1  (ขออนุมัติดำเนินการวิจัย)  Download
2.แบบ สวพ.2  (แผนการใช้จ่ายเงินในการดำเนินการวิจัย)  
 Download
3.แบบ  สวพ.3  (แบบตรวจสอบรายงการหลักฐานเพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงินวิจัย งวดก่อนงวดสุดท้าย)  
 Download
4.แบบ  สวพ. 5  (รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย)  
 Download
5.แบบ  สวพ.6.1  (รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย)  
 Download
6.แบบ  สวพ.6.2  (รายงานความก้าวหน้าแผนวิจัยของชุดโครงการวิจัย)  
 Download
7.แบบ  สวพ.7  (สรุปรายงานการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย)  
 Download
8.แบบ  สวพ.8  (รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ในการขอขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัย)  
 Download
9.แบบ  สวพ.9  (รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ในการขอขยายระยะเวลาในการดำเนินงาน)  
 Download
10.แบบ สวพ.10  (การเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย)  
 Download
11.แบบ  สวพ.11.1  (การขอรับเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความ)  
 Download
12.แบบ  สวพ.11.2  (การขอรับเงินอุดหนุนบุคลากรเพื่อนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ)  
 Download
13.แบบ สวพ.12  (แบบรายงานการเผยแพร่ผลงานวิจัย)  
 Download
 14.แบบ  สวพ.13  (แบบยืนยันการเสนอของบประมาณและผลลัพธ์โครงการวิจัย)  
Download
 15.แบบ สวพ.14  (เอกสารแนบท้ายสัญญา ผลผลิตและผลลัพธ์งานวิจัย)  
Download
 16.เบิกเงินวิจัยงวดที่ 1, 2 เงินแผ่นดิน  
Download

คู่มืองานวิจัย

รายการ

ปีงบประมาณ

 

 

1.คู่มืองานบริการทางวิชาการ  
Download
2.คู่มืองานวิจัย  
Download
3.rmutr_ird จรรยาบรรณนักวิจัย  
Download
4.ผลงานวิจัยที่ผ่านการคัดสรร วิเคราะห์ ความรุ้จากผลงาน การวิจัย Download
 
 
 
 

แบบรายงานผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย

รายการ

ปีงบประมาณ

 1แบบรายงานผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย ประจำปีการศึกษา 2561

 

 

Download  

2แบบรายงานผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย ประจำปีการศึกษา 2559 Download
3.แบบรายงานผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย ประจำปีการศึกษา 2558 Download
4.แบบรายงานผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย ประจำปีการศึกษา 2557  Download
5.แบบรายงานผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย ประจำปีการศึกษา 2556  Download
 
 

แบบรายงานงบประมาณสนับสนุน

รายการ

ปีงบประมาณ

แบบรายงานงบประมาณเงินสนับสนุนงานวิจัยภายในคณฯ Download