full screen background image

คณะผู้บริหารคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

คณะผู้บริหารคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ชื่อ-สกุล : ดร.รักชนกชรินร์  พูลสุวรรณนธี
ตำแหน่ง : คณบดี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ชื่อ-สกุล : ดร.นพศักดิ์  ตันติสัตยานนท์
ตำแหน่ง : รองคณบดี ฝ่ายบริหารและวางแผน

 

ชื่อ-สกุล : นายเอกรินทร์  วิจิตต์พันธ์
ตำแหน่ง : รองคณบดี ฝ่ายวิชาการและวิจัย
ชื่อ-สกุล :นายวรุตม์  บุญเลี่ยม
ตำแหน่ง : รองคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ชื่อ-สกุล : ผศ.สมพล  บุญญสุวรรณโณ
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี