full screen background image

เด็กสื่อสารสร้างสรรค์ภาพถ่าย…สู่รางวัลใหญ่่ระดับประเทศ

สมาคมถ่ายภาพแ่ห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับ บริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัด(มหาชน)จัดโครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2556 โดยโครงการประกวดภาพทั่วประเทศชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่ 26 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานหัวข้อในการประกวดภาพถ่ายเพื่อชิงถ้วยพระราชทานจำนวน
6 หัวข้อ ภายใต้แนวคิดมุมมองที่สร้างสรรค์
ประกอบด้วย เสียง องค์ประกอบสี สะพาน ผจญภัย อร่อย และสนุก จากผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น 4,346  ภาพจากช่างภาพ 645 คน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยตัิดสินการประกวดภาพถ่ายทั่วประเทศ 1 ในผลการตัดสินรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญทองแดงเกียรติยศ ในหัวข้อ “อร่อย”เป็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 นายพีรัชชัย เชื้อทอง จากสาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในภาพที่ชื่อว่า “ผู้ชนะ”และเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 ณ แฟชั่นฮอลล์ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพาราก้อนที่ผ่านมา นายพีรัชชัย เชื้อทอง ได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เหรียญทองแดงเกียรติยศ จากสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยฯและเงินรางวัล 5,000 บาทบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

mct1

mct2

งานประชาสัมพันธ์คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี