full screen background image

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ในวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 ดร.รักชนกชรินร์ พูลสุวรรณนธี คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักศึกษาได้นำเสนอการรายงาน การนำเสนอผลงานของที่ได้ทำร่วมกับสถานประกอบการ ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจาย์วิลาวรรณ สุขชนะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรบรรยาย ในเรื่องการแนวทางการประกวดโครงงานสหกิจ ณ ห้องประชุมปกเกล้าราชมงคล