full screen background image

โควตาพิเศษ รอบที่ 3 มาตามคำเรียกร้องของน้อง ๆ แล้ว
(อ่านรายละเอียดด้านล่างเพื่อเตรียมความพร้อม)

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
#สมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 15 พ.ย. 62
#คลิก http://www.kkw.rmutr.ac.th/newstudent
สัมภาษณ์และรายงานตัว 16 พ.ย. 62
รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาทุกวุฒิการศึกษา
เช่น ม.6 , ปวช, ปวส, กศน, เทียบเท่า
(ไม่จำกัดเกรดเฉลี่ย)

#หลักฐานที่ผู้สมัครสอบต้องนำมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์
1. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาหลักฐานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ จำนวน 2 ฉบับ
(กรณียังไม่สมบูรณ์ จำนวน 1 ฉบับ)
4. ความสามารถพิเศษ Portfolio / ใบประกาศนียบัตร / ภาพกิจกรรม (ถ้ามี)
5. รูปถ่าย 1-1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อคณะโดยตรง
#แอดไลน์กลุ่ม
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีhttps://line.me/ti/g2/sKBSfMuCAn5luou80y7QBg