full screen background image

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกตรวจงานประกันคุณภาพ ประจำปีั 2562

วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีนำโดย ดร.รักชนกชรินร์ พูลสุวรรณนธี คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยให้เกียรติเป็นกรรมการในการตรวจ ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล