full screen background image

เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 นายวรุตม์ บุญเลี่ยม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และนายเอกรินทร์ วิจิตต์พันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ซึ่งเป็นองค์กรวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง เปรียบเสมือน “เครื่องจักรสำคัญในการสร้างฐานรากทางเทคโนโลยีให้ประเทศ” รวมถึงเตรียมความพร้อมงานวิจัยเทคโนโลยีแห่งอนาคต ในการศึกษาดูงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดมุมมองใหม่ๆ ให้แก่นักศึกษา และเป็นประโยชน์ในการเลือกอาชีพแก่นักศึกษาเมื่อเรียนจบต่อไป