full screen background image

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างทักษะ การเรียนรู้ทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 4.0

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 ผศ.นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตวังไกลกังวล เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างทักษะ การเรียนรู้ทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 4.0 ณ ห้องประชุม ทค.101 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ซึ่งโครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม ถึง 2 สิงหาคม 2562 จัดโดยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคคลในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และเพชรบุรี ให้มีความรู้และทักษะทางด้านวิศวกรรมงานเชื่อมประกอบ การดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ การใช้งานซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์สำหรับ Internet of Things และการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิตอล สำหรับอุตสาหกรรมดิจิทัล 4.0 และอีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัยอีกด้วย