full screen background image

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

วันจันทร์ที่24 มิถุนายน 2562 ดร.รักชนกชรินร์ พูลสุวรรณนธี คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งเป็นการตรวจในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต โดยมีสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนและสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมตรวจประเมินในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล