full screen background image

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
#สมัครผ่านระบบออนไลน์ http://www.kkw.rmutr.ac.th/newstudent/home.php
ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน – 2 สิงหาคม 2562
สัมภาษณ์และรายงานตัว 3 – 4 สิงหาคม 2562
รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาทุกวุฒิการศึกษา
เช่น ม.6 (เทอม 1), ปวช, ปวส, กศน, เทียบเท่า
รายละเอียดและคุณสมบัติของผู้สมัครในแต่ละสาขาวิชาอยู่บนเว็บไซต์รับสมัคร หัวข้อ “ข้อมูลคณะ” หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อทีมแอดมิน  facebook  ประชาสัมพันธ์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี