full screen background image

โครงการการเตรียมความพร้อมทางวิชาการและทักษะวิชาชีพ

ระหว่างที่ 3 – 7 มิถุนายน 2562 ดร.รักชนกชรินร์ พูลสุวรรณนธี คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นประธานและให้เกียรติบรรยายในโครงการการเตรียมความพร้อมทางวิชาการและทักษะวิชาชีพ ซึ่งจัดโดยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมต่อการเข้าสู่อาชีพและการจ้างงานในอนาคตให้แก่นักศึกษา ให้นักศึกษาได้ทราบถึงรายละเอียดต่าง ๆ ทำให้เกิดความพร้อม ในการปฏิบัติงาน ณ ห้องเรียนรวม ทค.101 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

 

เครดิต ประชาสัมพันธ์คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี