full screen background image

ขอเชิญ ประกวด รางวัลลูกโลกสีเขียว ขึ้นเป็นครั้งที่ 18

ด้วยสถาบันลูกโลกสีเขียว มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน ได้จัดการประกวด รางวัลลูกโลกสีเขียว ขึ้นเป็นครั้งที่ 18  ในหัวข้อ วิถีพอเพียง แบ่งบัน ผูกผัน ดิน น้ำ ป่า เพื่อยกย่องเชิดชูให้การสนับสนุน และให้กำลังใจแก่บุคคล และกลุ่มบุคคล ที่ทำความดีเพื่อสังคมในด้านการสร้างสรรค์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งรวมถึงการรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนเมือง อีกทั้งยังเป็นการเปิดเวทีส่งเสริมให้เกิดการแสวงหาแนวคิดและแนวทางใหม่ๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย

สถาบัน ฯ จึงใคร่ขอเชิญท่าน และ/หรือ หน่วยงาน ชุมชน เยาวชน ร่วมค้นหา แนะนำ และ/หรือส่งผลงานที่ตรงตามคุณสมบัติ เข้าสู่การประกวด รวมทั้งขอความอนุเคราะห์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดให้ทั่วถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยจะเปิดรับสมัครผลงานประเภทงานชุมชน บุคคล และกลุ่มเยาวชนตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2559 ส่วนผลงานประเภทเขียน ความเรียงเยาวชน และและสื่อสารมวลชน เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 มีนาคม 2560 ทั้งนี้รางวัลประกอบด้วย โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และรางวัลเงินสดโดยจะประกาศผล และมีพิธีมอบรางวัลในเดือนพฤศจิกายน  2561 ผลงานที่ได้รับรางวัลจะได้รับการเผยแพร่ให้เป็นแบบอย่างต่อสาธารณชน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนให้มากขึ้นต่อไป