full screen background image

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการรายงานการประเมิณตัวเอง (SAR) Site Visit ระดับหลักสูตร

ในวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 งานประกันคุณภาพ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการรายงานการประเมิณตัวเอง (SAR) Site Visit ระดับหลักสูตร ณ ห้องกระจก โรงอาหาร อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

idt.rmutr02

 

idt.rmutr03

idt.rmutr04

idt.rmutr05

idt.rmutr06

idt.rmutr07

idt.rmutr08

idt.rmutr09

idt.rmutr10

idt.rmutr11

idt.rmutr12

idt.rmutr13