full screen background image

อาจารย์ นักวิจัยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานักวิจัยนักวิจัยรุ่นใหม่ นักวิจัยเพื่อสังคม และนักวิจัยสหกิจศึกษา (ครั้งที่ 2)

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559 อาจารย์ นักวิจัยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานักวิจัยนักวิจัยรุ่นใหม่ นักวิจัยเพื่อสังคม และนักวิจัยสหกิจศึกษา (ครั้งที่ 2) ณ ห้อง A 314, ห้อง A315 และห้อง A319 ชั้น 3 อาคารสิรินธร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
โดยมีดร.บวรกิตติ์ เนคมานุรักษ์ (รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนางานวิจัย) เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งในการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานวิจัยของนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัย พร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานวิจัยของนักวิจัยผู้ได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัย และเพื่อให้นักวิจัยมีโอกาสได้รับฟังข้อเสนอแนะจากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และมีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัยด้วยกันประเภททุนนักวิจัยรุ่นใหม่ นักวิจัยเพื่อสังคม และนักวิจัยสหกิจศึกษา
ในการจัดโครงการครั้งนี้ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรดังนี้
1. รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี มหาวิทยาลัยมหิดล
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี จันทร์ชลอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย สุขสกุลชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มีรูปแบบการดำเนินการ แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ จำนวน 3 กลุ่มๆ ละ 18 คน จำนวน 2 กลุ่ม และกลุ่มละ 40 คน จำนวน 1 กลุ่ม

โดยมีรายชื่ออาจารย์ ผู้เข้าร่วม ดังนี้

1. นายหาญศึก  สุชาติกุล

2. นายสมควร  มณีนาค

3. นายสมพร  พึ่งสม

4. นางอรจิตร  แจ่มแสง

5. นางสาวธารทิพย์  ขนาบศักดิ์

6. นายพงศกร  หลีตระกูล

7. นายเอกรินทร์  วิจิตต์พันธ์

8. นายพรประสิทธิ์  บุญทอง

9. นายคมสันต์  ทับชัย

10. นางสาวอุไรวรรณ  พงสา