full screen background image

ขอเชิญนักศึกษาและบุคคลภายนอกส่งผลงานภาพถ่าย เข้าร่วมโครงการ “มหัสจรรย์ สีสัน พรรณไม้” ครั้งที่ 2

ขอเชิญนักศึกษาและบุคคลภายนอกส่งผลงานภาพถ่าย เข้าร่วมโครงการ “มหัสจรรย์  สีสัน พรรณไม้” ครั้งที่ 2

สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ที่ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 20 มิถุนายน 2559

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

1. ประชาชนทั่วไป

กติกา

1. กรอกใบสมัคร พร้อมรายละเอียดให้ครบถ้วน

2. สิ้นสุดการส่งภาพเข้าประกวดวันที่ 20 มิถุนายน 2559  เวลา 12.00น.

3. รูปที่ส่งประกวดต้องถ่ายในช่วงเวลาที่เปิดรับสมัครเท่านั้น

4. ผู้ประกวดต้องปริ้นภาพขนาด 8×12 นิ้ว พร้อมไฟล์ต้นฉบับ

5. ผู้เข้าประกวดสามารถส่งภาพได้ไม่เกิน 2 ภาพต่อ 1 ท่าน

6. ภาพที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่เคยเผยแพร่ในที่สาธารณะ หรือไม่ละเมิดในทางลิขสิทธิ์ใดๆ ทั้งสิ้น

8. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

9. ทีมงานที่จัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และกติกา ตามความเหมาะสม

ขอบเขตการถ่ายภาพ

ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นพันธุ์ไม้ที่อยู่ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Untitled-1