full screen background image

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการรายงานการประเมิณตัวเอง (SAR) Site Visit ระดับหลักสูตร (รอบ 9 เดือน )

ในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 งานประกันคุณภาพ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการรายงานการประเมิณตัวเอง (SAR) Site Visit ระดับหลักสูตร (รอบ 9 เดือน ) ณ ห้องกระจก โรงอาหาร อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
โดยมี นางสาว วิลาวัณย์ แสงประสิทธิ์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ