full screen background image

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีนายคงศักดิ์ นาคทิม คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดงาน ณ หอประชุมปกเกล้าราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

ทั้งนี้โครงการปัจฉิมนิเทศได้รับเกียรติจาก วิทยากร ทั้ง 3 ท่านได้แก่ คุณบุญญรักษ์ แก้วทับทิม คุณอตินุช กาญจนแก้ว นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานจัดหางานประจวบ ฯ และ อาจารย์ทรงกรด ศรีปางค์ หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการ วัตถุประสงค์ ของโครงการ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ของนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา เพื่อก้าวสู่งานอาชีพต่างๆ ทราบถึงความต้องการของ ตลาดแรงงาน เตรียมความพร้อมของตนเองในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน

13055204_1731851300427266_2089419735571759176_o

13063121_1731850690427327_3013932024438928679_o

13122947_1731851450427251_6452598328746905345_o

13086901_1731850687093994_8540361909345530726_o

13086724_1731852550427141_2396316805070911147_o

13071774_1731850767093986_5320727343330648396_o

13071774_1731850483760681_2747752953070398820_o

13064494_1731850810427315_6947865756843227932_o

13063304_1731852807093782_7842048259300270720_o