full screen background image

ชมรม ชาวiTCปันน้ำใจสู่น้อง จัดโครงการ iTCปันน้ำใจสู่น้อง ปี 5 ณ โรงเรียนบ้านเนินพยอม

เมื่อวันที่ 2-4 เมษายน 2559   รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  นายนิวัฒน์  มูเก็ม  พร้อมด้วย คณะอาจารย์เจ้าหน้าสาขาฯ  และ ชมรม ITC ปันใจสู่น้อง สังกัด สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวล จัดโครงการ ชาวiTCปันน้ำใจสู่น้อง ปี 5 ณ โรงเรียนบ้านเนินพยอม สาขาบึงนคร อ.หัวหิน  จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อพัฒนาและช่วยเหลือโรงเรียนยากไร้ โดยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนในพื้นที่หัวหินเป็นอย่างดีเสมอมา

FB_IMG_1460039417488

FB_IMG_1460001654793

FB_IMG_1460039843270

FB_IMG_1460001645465

1

2

3

4

5

6

7

8

10