full screen background image

โครงการสัมมนาและการศึกษาศักยภาพเพื่อเพิ่มความสามารถในการบริหาร

เมื่อวันที่ 10-11 มีนาคม 2559 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.รัตนโกสินทร์ ตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาคุณภาพเพื่อความเป็นเลิศในทุกส่วนงานจึงได้จัดโครงการสัมมนาและการศึกษาศักยภาพเพื่อเพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการองค์การและปฏิบัติงานบุคลากร ประจำปี 2559 เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลากรพัฒนาผลการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและสนับสนุนต่อพันธกิจของคณะฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการจัดการความรู้วัฒนธรรมการให้บริการและประกันคุณภาพการศึกษาและเพื่อให้บุคลากรให้เปิดโลกทัศน์ได้รับประสบการณ์เรียนรู้ใหม่ๆ เพื่อส่งเสริมบรรยากาศการทำงานที่ดีร่วมกัน ทั้งนี้ ได้รับเกียติจาก ผศ.นันทวดี วงษ์สเถียร รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ เป็นวิทยากรบรรยายถึงหัวข้อ  การจัดการความรู้ (KM) Knowledge Management  สู่แนวปฏิบัติที่ดี  โดยมี นายคงศักดิ์ นาคทิม คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี นำทีมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน  ณ รีสอร์ท บ้านกรนรา ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังสมุทรสงคราม

 

IMG_4581

IMG_4480

IMG_4495

IMG_4507

IMG_4516

IMG_4567

IMG_4543

IMG_4498

IMG_4532

IMG_4591

IMG_4573

IMG_4650

IMG_4480

IMG_4486

IMG_4605