full screen background image

สวพ. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2560

rmutr_ird_tunb25601

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.รัตนโกสินทร์

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2560

คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอรับทุนสนับสนุนการวิจัย

1. หัวหน้าโครงการวิจัยและผู้ร่วมโครงการวิจัย ต้องเป็นข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานราชการ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เท่านั้น
2. ผู้ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยได้เพียง 1 โครงการ และมีผู้ร่วมวิจัยได้ไม่เกิน 2 คน
3. หัวหน้าโครงการวิจัยจะต้องเป็นผู้ไม่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยงบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2560
4. หัวหน้าโครงการวิจัยและผู้ร่วมโครงการวิจัย ต้องไม่เป็นผู้ค้างส่งรายงานการวิจัย ผลงานวิจัยหรือผลผลิตของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากแหล่งทุนต่างๆ
5. หัวหน้าโครงการวิจัย ต้องไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อแบบเต็มเวลา

ประเภทที่ให้การสนับสนุน

1. ประเภททุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่
2. ประเภททุนงานวิจัยชั้นเรียน
3. ประเภททุนส่งเสริมการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย
4. ประเภททุนทั่วไป

เกณ์ผลผลิต/ผลลัพธ์ของงานวิจัย

1. งบประมาณไม่เกิน 10,000 บาท จะต้องส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมผลงานอื่นๆ (ถ้ามี)
2. งบประมาณตั้งแต่ 10,001 บาท จะต้องส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ และนำผลงานไปเผยแพร่สู่สาธารณชน หรือถ่ายทอดสู่ชุมชน ในรูปของการจัดแสดง การฝึกอบรม หรือรูปแบบอื่นๆ โดยมีหลักฐานที่สามารถอ้างอิงได้
3. งบประมาณตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป จะต้องส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และต้องนำผลงานวิจัยไปตีพิมพ์เผยแพร่หรือนำเสนอในระดับชาติ ที่มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) เป็นผู้พิจารณา หรือนำไปจดลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร หรือจัดแสดงผลงานสร้างสรรค์ในระดับชาติ

การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย

1. ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยได้โดยให้เสนอผ่านหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 จนถึง 31 มีนาคม 2559
2.ให้ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบ ว-งรด. (2560) จำนวน 3 ชุด พร้อมแบบยืนยันการเสนอของบประมาณและผลลัพธ์โครงการวิจัย (สวพ.13) มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่กำหนด
3. สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอสงวนสิทธิ์การรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่ขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยโดยถือตามวันที่ประทับตราหนังสือรับที่สถาบันวิจัยและพัฒนาภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 เท่านั้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

1. ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2560

2.แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการงบประมาณเงินรายได้ 2560 (ว-งรด)
3.แบบยืนยันการเสนอของบประมาณและผลลัพธ์โครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ 2560