full screen background image

การประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นประจำปี 2558

นวันที่ 14-15 มกราคม 2559 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนารูปแบบการเขียนโครงงานสหกิจศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ สู่ระบบ AEC ครั้งที่ ๑ พร้อมทั้งมีการแข่งขันการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่นประจำปี 2558 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.จุฬาลักษณ์ ไพบูลย์ฟุ้งเฟื่อง รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในการเปิดโครงการ ทั้งนี้กองสหกิจศึกษาได้เชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ ทองก้อน อาจารย์ชัชวาลย์ สุขมั่น และอาจารย์ณัฐวุฒิ วิเศษ เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดในครั้งนี้ ณ ห้องคชาธาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ทั้งนี้ นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โปรแกรมกรอกข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพผลไม้                 นายรัชชานนท์ อุ่นหนู สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และรางวัลชมเชย “สารคดีเชิงข่าว เรื่อง ศรัทธา…ท้าวมหาพรหม”1.นายกรวิชญ์ ลิ้มพิพัฒนกุล สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

2.นางสาวนุตประวีณ์ พันธุ์อยู่สกุล สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

3.นางสาวพรวิภา ศิริโสม สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

12620770_948862735190416_1732032365_o

12606912_948862705190419_1356413803_n

12633210_948862698523753_1230557039_o

12637267_948862685190421_558281391_o